Cele Statutowe

 

Statut Fundacji Ochrony Środowiska
,,Odnawialne Źródła Energii"


1. Kształtowanie i realizowanie przedsięwzięć w tematyce odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

2. Czynna ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych regionu.

3. Organizowanie seminariów, konferencji oraz projektów mających na celu zwiększenie wiedzy z zakresu ekologii naturalnej.

4. Prowadzenie ekspertyz, badań i prognoz obejmującej swoim działaniem ochronę przyrody i zrównoważony rozwój.

5. Upowszechnianie i promocja w kraju i za granicą dorobku naukowo-badawczego z zakresu środowiska przyrodniczego.

6. Zwiększanie pojęcia ekologii naturalnej i ochrony środowiska w społeczeństwie.

7. Wspomaganie materialne działalności ekologicznych ruchów społecznych i praktycznej realizacji ich celów.

8. Wytyczanie nowych rozwiązań naukowo-technicznych w dziedzinie alternatywnych źródeł energii.

9. Finansowanie nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi zgodnie z celami statutowymi.